( 0 )

Regulamin

Regulamin serwisu internetowego fashionweare.com

Artykuł 1. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
Gajos Fashion Spółka z.o.o.– właściciel serwisu pod nazwą fashionweare.com z siedzibą ul. Domaniewska 47/10, 02-672, Warszawa wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000353909, REGON 142259328, NIP 1251556988, o kapitale zakładowym w wysokości 5000 PLN (słownie złotych: pięć tysięcy zł)
Serwis – serwis fashionweare.com zlokalizowany pod adresem www.fashionweare.com stanowiący własność Gajos Fashion
Platforma e-learning - część serwisu fashionweare.com znajdująca się pod adresem platforma/fashionweare.com umożliwiająca dostęp do kursów elearningowych zakupionych w Katalogu Szkoleń.
Katalog Szkoleń - sklep internetowy znajdujący się pod adresem fashionweare.com/katalog szkoleń, umożliwiający osobom indywidualnym zakup kursów e-learningowych.
Szkolenie e-learningowe - zbiór interaktywnych ekranów edukacyjnych połączonych w jedną, spójną całość, obejmujący zakres wiedzy zawarty w opisie szkolenia, dostępny na platformie e-learningowej.
Użytkownik - pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która posiada Konto w serwisie fashionweare.com oraz korzysta z usług oferowanych przez Gajos Fashion Spółka zo.o., w ramach serwisu fashionweare.com.
Uczestnik szkolenia - użytkownik, który posiada dostęp do wykupionego na platformie e-learningowej szkolenia e-learningowego.
Usługi - usługi oferowane na fashionweare.com świadczone na rzecz Użytkownika przez GajosFashion Spółka z o.o., odpłatnie lub nieodpłatnie.
Profil - miejsce na fashionweare.com, gdzie opublikowany jest zbiór informacji o Użytkowniku, w tym wymagane dane osobowe, zamieszczane na warunkach określonych w Regulaminie oraz załącznikach do Regulaminu, a w przypadku Użytkowników posiadających status przedsiębiorstwa również informacji o produktach, realizowanych projektach itp.
Konto - istniejący w bazie danych fashionweare.com wpis, potwierdzający fakt uzyskania statusu Użytkownika. Konto na portalu umozliwia także zalogowanie do platformy e-learning.
Administrator - osoba wyznaczona przez Gajos Fashion, odpowiedzialna za administrowanie fashionweare.com, w tym w szczególności za wsparcie techniczne dla Użytkowników oraz przestrzegania Regulaminu przez Użytkowników.
Transakcje –umowy sprzedaży pomiędzy Użytkownikami FashionWeare.com realizowaną zgodnie z procedurą obowiązującą w fashionweare.com.
Sprzedający – użytkownik, który jest stroną transakcji realizowanej za pośrednictwem fashionweare.com i podejmującego działania zmierzające do nabycia lub kupującego towar za pośrednictwem fashionweare.com
Kupujący – użytkownik, który jest stroną transakcji realizowanej za pośrednictwem fashionweare.com i oferującego do sprzedaży Towary.
Towary – rzeczy, usługi lub prawa, które mogą być przedmiotem transakcji.

Artykuł 2. Postanowienia ogólne
2.1 Regulamin określa prawa i obowiązki zarejestrowanych Użytkowników serwisu fashionweare.com., a także prawa i obowiązki Gajos Fashion spółka zo.o. oraz Użytkowników związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną, warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, zasady ochrony danych osobowych, jak również zasady określające zakres odpowiedzialności Gajos Fashion z tytułu świadczenia usług.
2.2 Serwis jest miejscem aktywności, z elementami społecznościowymi dla branży mody umożliwiającym Użytkownikom: firmom, markom, projektantom, i artystom, w tym "Młodym Talentom" - osobom fizycznym startującym w branży nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, prezentację i sprzedaż produktów i projektów, materiałów audiowizualnych, komentarzy, korzystanie z platformy e-learning, serwisów informacyjnych, korzystanie z poczty elektronicznej, tworzenie własnych wirtualnych stylizacji za pomocą narzędzi do tego przeznaczonych.
2.3 Prezentacja produktów w katalogu produktów oraz firm w katalogu firm ma na celu promocje, sprzedaż produktów. Udostepnienie usługi sprzedaży produktów wymaga zawarcia oddzielnej umowy między firmą sprzedającą, lub Młodym talentem a Gajos Fashion Spółka z.o.o.
2.4 Do korzystania z Serwisu oraz z usług, konieczne jest spełnienie przez system komputerowy Użytkownika następujących wymagań:
1) Połączenie z siecią Internet.
2) Procesor: Pentium 500 MHz lub szybszy.
3) Pamięć RAM: 256 MB RAM.
4) Przeglądarka obsługująca HTML 4.0 lub XHTML 1.0 z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Script i apletów Java: Internet Explorer 6, 7, 8; Firefox 2,3; Google Chrome.
5) Cookie: włączone.
6) Zainstalowanie Flash4 lub nowszego, Quicktime, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących.
7) Rozdzielczość wyższa lub równa 1024×768.
8) karta dźwiękowa,
9) system operacyjny: Microsoft Windows 98 lub wyższy,
10) Jeżeli Klient lub Użytkownik nie spełnił wymogów technicznych Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z usługi lub jej części, wynikający z niewłaściwej przeglądarki, niepoprawnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu oraz nie gwarantuje, że korzystanie z usługi będzie możliwe w pełnym zakresie przy użyciu każdej konfiguracji sprzętu i oprogramowania.

Artykuł 3. Rodzaje usług oferowanych przez Gajos Fashion
3.1. Usługi nieodpłatne dla użytkowników posiadających konto w serwisie.
1) Studio stylizacji – narzędzie do tworzenia projektów modowych,
2 )Witryna sklepowa-narzedzie do tworzenia projektów witryn
3) Młode talenty prezentacja portfolia i umożliwienie usługi sprzedaży produktów młodym projektantom.
4) Edycja własnych profili i przeglądanie profili innych Użytkowników w następujących katalogach: użytkowników, przedsiębiorstw, produktów, projektów, i innych, które aktualnie dostępne są na Portalu.
5) Edycja własnych informacji i przeglądanie informacji zamieszczanych przez innych Użytkowników poprzez blogi, artykuły i inne formy komunikacji aktualnie dostępne na Portalu.
6) Inne usługi, aktualnie dostępne na Portalu.
3.2. Usługi odpłatne dla użytkowników posiadających konto w serwisie:
1) Szkolenia e-learning.
2) Przesyłanie treści reklamowych do innych Użytkowników.
3) Zawieranie transakcji pomiędzy Użytkownikami, o których mowa w Artykule 4 regulaminu.
4) Inne usługi, aktualnie dostępne na Portalu.
3.3 Użytkownik nie może zostać zobowiązany do uiszczenia opłaty za usługę, na której odpłatne otrzymywanie nie wyraził zgody.
3.4. Dostęp do usług aktywowany jest po otrzymaniu płatności z tytułu ich zamówienia. Płatności realizowane są za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności payU (płatności online).
3.5. W przypadku usługi, o której mowa w art 3.2 ust. 3, koszty i zasady płatności ponoszone przez Sprzedającego na rzecz Gajos Fashion Spółka zo.o. określone są w odrębnej umowie pomiędzy Gajos Fashion Spółka zo.o. a Sprzedającym.
3.6. Gajos Fashion Spółka zo.o. zastrzega możliwość zmiany cen poszczególnych usług, ich zakresu oraz limitów. Operator zastrzega możliwość stosowania okresowych promocji zgodnych z regulaminem promocji.

Artykuł 4. Zawieranie i rozwiązywanie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
4.1. Osoba fizyczna może być Użytkownikiem FashionWeare.com, o ile:
1) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych albo
2) Pozyska zgodę przedstawiciela ustawowego w przypadku, gdy posiada ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
4.2. Rejestrując Konto Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania.
4.3. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia swojego Konta lub zawiadomienia Administratorów o cofnięciu zgody.
4.4. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkowników korzystania z usług świadczonych przez GajosFashion spółka zo.o. w ramach FashionWeare.com. Rozpoczęciem korzystania z usług nieodpłatnych jest założenie konta na portalu fashionweare.com. Usługi odpłatne aktywowane są niezwłocznie po otrzymaniu przez GajosFashion Spółka zo.o. potwierdzenia o uznaniu konta bankowego tytułem zapłaty za korzystanie z usługi. Usługi świadczone są wyłącznie zarejestrowanym Użytkownikom po poprawnym zalogowaniu się na Konto.
4.5. Umowa zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
4.6. Użytkownik wyraża zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem dziesięciodniowego terminu od zawarcia umowy, zatem nie przysługuje użytkownikowi /konsumentowi prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 10 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000r. Nr 22 poz. 271 ze zmianami).
4.7 W zakresie usług nieodpłatnych, każda ze stron może rozwiązać Umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.
4.8 GajosFashion Spółka zo.o. rozwiązuje Umowę poprzez skasowanie Konta Użytkownika przez Administratorów.
4.9 Użytkownik rozwiązuje Umowę poprzez:
-zgłoszenie żądania usunięcia Konta Administratorowi portalu.
4.10 W przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Administratorom zgodnie z art. 4.3, rozwiązanie Umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego maksymalnie 2 dni robocze.
4.11 Gajos Fashion zastrzega sobie prawo do usunięcia Konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za szkodliwe dla fashionweare.com.
4.12. Gajos Fashion spółka z o.o. zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania fashionweare.com, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw do fashionweare.com oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z serwisem. Użytkownikowi nie przysługują z tytułu wskazanych czynności żadne roszczenia względem Gajos Fashion Spółka zo.o.
4.13. Dane podawane przez Użytkownika w Profilu Użytkownika mogą być podawane do wiadomości publicznej i mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe.
4.14 Aby korzystać z usług świadczonych przez Gajos Fashion spółka z o.o. w ramach fashionweare.com, konieczne jest założenie Konta. Konto zakłada się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego - podanie danych obowiązkowych, wpisanie oraz zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu.
4.15 Dane wpisane w sekcji „Dane do faktury" będą źródłem danych do wystawionej Użytkownikowi faktury.
4.16. Użytkownik nie może posiadać więcej niż jednego Konta. Z wyjątkiem Młodych talentów, użytkownicy którzy posiadają zarejestrowane firmy mogą założyć konto firmowe i konto Młody talent
4.17. Zabrania się udostępniania swojego Konta innym podmiotom i korzystania z Kont należących do innych podmiotów.

Artykuł 5. Prawa autorskie
5.1. Użytkownik zamieszczający w fashionweare.com utwór autorski zrzeka się wszelkich roszczeń względem Gajos Fashion spółka zo.o. z tytułu nieodpłatnego wykorzystania (w tym usunięcia z FashionWeare.com) tego utworu.
5.2. Materiały opublikowane przez Usługodawcę są objęte prawem autorskim i podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami). Poza wymienionymi w pkt. 2 wyjątkami, kopiowanie udostępnianych przez serwis materiałów wymaga pisemnej zgody Usługodawcy.
5.3. Materiały zawarte w szkoleniu e-learning i poszczególnych lekcjach (teksty, obrazki, zdjęcia, nagrania lektora) mogą być wykorzystywane jedynie przez osobę posiadającą opłacony abonament na korzystanie z danego kursu lub lekcji. Załączniki do lekcji w postaci dokumentów w formacie PDF lub obrazków Użytkownik możne drukować i kopiować na użytek osobisty, bez prawa do ich dalszego rozpowszechniania.

Artykuł 6. Odpowiedzialność
6.1. Gajos Fashion spółka zo.o. nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji zamieszczanych w fashionweare.pl przez Użytkowników.
6.2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w fashionweare.com, w szczególności podaniem nieprawdziwych danych, ujawnieniem tajemnicy służbowej lub innej informacji poufnej, naruszeniem dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych.
6.3. Odpowiedzialność Gajos Fashion z tytułu świadczonych usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.
6.4. Gajos Fashion nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku błędów, awarii i przerw w funkcjonowaniu fashionweare.com.

Artykuł 7. Reklamacje
7.1. Zakłócenia w funkcjonowaniu fashionweare.com, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach fashionweare.com mogą być zgłaszane w zakładce „Kontakt”.
7.2. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Gajos Fashion Spółka zoo w terminie nie przekraczającym 14 dni od dnia zgłoszenia reklamacji. Gajos Fashion zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu i jego załączników lub przepisów prawa, a także kwestii opisanych w zakładce „Pomoc”.
7.3. Gajos Fashion Spółka zo.o. ma prawo do zalogowania się na Koncie Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub serwisu fashionweare.com.
7.4. Reklamacje składane do Gajos Fashion, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie, za pośrednictwem fashionweare.com nie będą rozpatrywane. Gajos Fashion nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za realizację reklamacji.
7.5. Reklamacje dotyczące Towarów oferowanych przez Sprzedających w ramach Transakcji realizowanych za pośrednictwem fashionweare.com należy składać do Sprzedających.

Artykuł 8. Zawieranie Transakcji pomiędzy Użytkownikami
8.1. Użytkownicy fashionweare.com mogą zawierać Transakcje korzystając z usług oferowanych na fashionweare.com.
8.2. Gajos Fashion spółka zo.o. nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie gwarantuje, że Sprzedający oraz Kupujący mają możliwość zawarcia i wykonania umowy sprzedaży tego Towaru.
8.3. Sprzedający zobowiązują się do nieoferowania Towarów, którymi obrót narusza obowiązujące przepisy prawa lub uprawnienia osób trzecich, jak również których wystawienie może być uznane za naruszające dobre obyczaje.
8.4. Gajos Fashion zastrzega sobie prawo usunięcia z serwisu fashionweare.com towaru oferowanego przez Sprzedającego bez podania przyczyny.
8.5. Pozostałe zasady współpracy pomiędzy Gajos Fashion Spółka zo.o. oraz Sprzedającymi, w tym kwota wynagrodzenia dla Gajos Fashion z tytułu zawartych Transakcji i sposób jego rozliczenia zostaną określone w oddzielnej umowie pomiędzy Gajos Fashion a Sprzedającym.

Artykuł 9. Polityka prywatności
9.1. Administrator przywiązuje szczególną wagę do ochrony prywatności użytkowników Serwisu i bezpieczeństwa przetwarzania ich danych osobowych.
9.2. Administrator dokłada starań by poziom zabezpieczeń usług Serwisu został dostosowany do właściwości i funkcjonalności tych usług. Niezależnie od tego zasadne jest by użytkownicy Serwisu korzystali z oprogramowania antywirusowego oraz innych powszechnie dostępnych zabezpieczeń przed zagrożeniami płynącymi z sieci Internet, a także by przywiązywali szczególną wagę do zabezpieczenia swoich kodów i haseł dostępu do usług, z których korzystają w Serwisie.
9.3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym oraz danych udostępnionych w utworzonym przez niego Profilu odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w fashionweare.com. Gajos Fashion spółka zo.o. przetwarza dane użytkownika zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności, przedstawioną w Załączniku Nr 1 oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
9.4. Podstawą przetwarzania danych osobowych użytkowników będą przesłanki legalizacyjne wynikające z obowiązującego prawa oraz zgoda użytkowników.
9.5. Dane osobowe użytkowników Serwisu zawarte w formularzach rejestracyjnych wypełnianych w Serwisie przetwarzane będą przez Administratora w celach realizacji usług świadczonych w Serwisie oraz w prawnie usprawiedliwionych celach Administratora. Nadto za odrębną zgodą, dane osobowe mogą być przetwarzane w innych celach objętych zgodą użytkownika, np. w celach marketingowych, w tym na potrzeby przesyłania informacji handlowych Administratora i jego kontrahentów.
9.6. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do jej danych osobowych i ich aktualizowania i poprawiania. Administrator nie dokonuje obrotu danymi osobowymi użytkowników Serwisu.
9.10. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe użytkowników Serwisu są udostępniane przez Administratora pomiędzy użytkownikami Serwisu będącymi stronami transakcji w celu zrealizowania zawieranych pomiędzy nimi w Serwisie transakcji. Nadto mogą zostać udostępnione uprawnionym organom państwa na ich żądanie, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie przepisów prawa lub orzeczeń organów państwa.
9.11. Administrator gromadzi informacje pozyskiwane automatycznie, w postaci IP komputerów użytkowników odwiedzających Serwis i korzystających z usług świadczonych w ramach Serwisu. Informacje te służą administrowaniu Serwisem, przygotowaniu statystyk odwiedzin stron Serwisu, ustaleniu poziomu funkcjonalności stron Serwisu. Pozyskanych w ten sposób informacji Administrator nie wykorzystuje w celu dokonania identyfikacji danych osobowych użytkowników.
9.12. Informacje dotyczące IP użytkowników mogą zostać przekazane uprawnionym organom państwa, na ich żądanie na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań lub osobom trzecim na podstawie przepisów prawa lub orzeczeń organów państwa.
9.14. Administrator może stosować pliki cookies, w celu umożliwienia logowania się do konta w Serwisie, monitorowania ruchu użytkowników w Serwisie, opracowania statystyk korzystania z Serwisu. Pliki cookies pozwalają ponadto użytkownikom na zachowanie ich parametrów nawigacyjnych w Serwisie. Użytkownik, który nie chce przyjmować plików cookies, może aktywować w swojej przeglądarce opcję blokującą przyjmowanie plików, może to jednak powodować utrudnienia w ładowaniu strony i w dostępie do różnorodnych funkcjonalności Serwisu.
9.15. W celu zapewnienia bezpieczeństwa prywatności użytkowników Serwisu serwery i systemy informatyczne, z których korzysta Administrator stosują model oparty na protokole https z możliwością wykorzystania 256 bitowego szyfrowania danych. Dane przechowywane off-line są chronione przy zastosowaniu stosownych zabezpieczeń i procedur bezpieczeństwa.
9.16. W Serwisie znajdują się odnośniki/linki do innych stron i serwisów WWW. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności przyjęte na tych stronach i serwisach WWW.

Artykuł 10. Korzystanie z części serwisu fashionweare.com - Platformy e-learning
i Katalogu Szkoleń

10.1. Szkolenia e-learning na platformie e-learning fashionweare.com moga być udostępniane użytkownikom indywidualnym lub zbiorowym.
10.2. Dla użytkowników zbiorowych firm lub szkół udostepnienie kursów odbywa się na podstawie, umowy oraz opłaconej faktury, w której określona jest liczba uczestników i czas udostępnienia szkolenia (abonament).
Uczestnicy kursu:
1) logują się przy pomocy podanego przez administratora loginu i hasła do platformy e-learningowej, na której znajduje się przygotowany przez administratora dostęp do szkolenia;
2) korzystają ze szkolenia przez okres czasu ustalony w Umowie;
3) Loginem jest każdorazowo adres e-mail Klienta wskazany w zamówieniu szkolenia.
10.3. Zarejestrowany w serwisie fashionweare.com użytkownik indywidualny
1) ma możliwośc zakupu modułów szkoleń e-learningowych z poziomu Katalogu Szkoleń
2) otrzymuje abonament na zakupiony moduł na okres 1 miesiąca kalendarzowego, który naliczany jest od momentu zalogowania się użytkownika na platformę e-learning.
3) Płatność za moduł szkoleniowy dokonywana jest przez bezpieczny internetowy system płatności PAYU
4) Po zrealizowaniu płatności użytkownik loguje sie do platformy e-learningowej przy pomocy loginu i hasła podanego przy rejestracji do serwisu fashionweare.com. Wykupiony kurs znajduje się w zakładce "Moja Grupa".
10.4. Dla kursu e-learningowego oferowanego w sklepie internetowym określony jest stały abonament na okres 1 miesiąca kalendarzowego.
10.5. Wszystkie ceny podane na stronach sklepu są cenami brutto (zawierają 23% podatek VAT). Ostateczna, wiążąca cena jest widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. Zapis ten dotyczy tylko klientów indywidualnych.
10.6. Usługodawca może przyznać rabat na dowolny produkt oferowany w sklepie internetowym. Warunki przyznawania rabatów będą określone na stronie produktu. Warunki przyznawania rabatów mogą ulegać zmianie. Wiążąca jest wysokość rabatu przyznana w momencie złożenia zamówienia przez Klienta.
10.7. Dla użytkowników zbiorowych udostępnienie kursów odbywa się na podstawie Umowy, w której określona jest liczba uczestników i czas udostępnienia szkolenia oraz opłaconej faktury.
10.8. Na kursy e-learningowe sprzedawane w sklepie internetowym Usługodawca wystawia faktury VAT. Faktura zostanie przesłana pocztą tradycyjną oraz jako załącznik PDF na podany adres e-mail w dniu wystawienia faktury VAT.
10.9. Płatności za szkolenia dokonywane są przez bezpieczny system płatności payU (płatności online). Zapis ten dotyczy tylko klientów indywidualnych.
10.10. W przypadku klientów zbiorowych (firm, szkół i innych organizacji) płatności za szkolenia dokonywane są przelewem bankowym na rachunek bankowy Usługodawcy nr 83 1020 1042 0000 8002 0243 5147 (Bank PKO BP S.A.) na podstawie wystawionej przez Usługodawcę faktury.
10.11. Akceptując niniejszy Regulamin Klient wyraża zgodę na wystawianie faktur i korekt bez jego podpisu.
10.12. Usługodawca dokłada wszelkich starań, platforma e-learningowa działały bez usterek. Jednak ze względu na niezbędne prace konserwacyjne i modernizacyjne mogą wystąpić krótkie przerwy w działaniu. O terminach przewidzianych prac konserwacyjnych i modernizacyjnych Usługodawca będzie informował wysyłając e-mail na adres podany w formularzu rejestracyjnym.
10.13. W przypadku przerw w działaniu platformy e-learningowej dłuższych niż 12 godzin, Usługodawca zobowiązuje się do przedłużenia abonamentu o czas przez jaki platforma e-learningowa była niedostępna. Warunkiem przedłużenia abonamentu jest zgłoszenie przez Użytkownika faktu niedostępności platformy e-learningowej lub jej istotnej części najpóźniej w ciągu 7 dni od momentu wystąpienia awarii.
10.14. Uczestnik kursu ma dostęp do zakupionego kursu 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu w ramach czasu trwania abonamentu.
10. 15. Niedozwolone jest udostępnianie posiadanego konta innym osobom. Użytkownik zobowiązuje się do niepodejmowania prób uzyskania dostępu do zasobów, do których nie ma uprawnień.
10. 16.Usługodawca zastrzega sobie prawo cofnięcia przydzielonego loginu i hasła (konta) do platformy e-learningowej Użytkownikowi, który:
1) manipuluje bądź usiłuje manipulować treścią platformy przez działania zagrażające zastosowanemu oprogramowaniu lub mające na celu jego destabilizację,
2) w sprzeczny z dobrymi obyczajami sposób zakłóca funkcjonowanie społeczności serwisu np. poprzez grożenie bądź nękanie innych użytkowników serwisu,
10.17. W przypadku, gdy zablokowanie lub usunięcie konta jest wynikiem naruszeń niniejszego regulaminu lub przepisów obowiązującego prawa ze strony Użytkownika, opłata abonamentowa za wykupiony kurs nie jest zwracana.
10. 19.W związku z tym, że Usługodawca dba w wysokim stopniu o dobro Użytkowników serwisu, zastrzega sobie prawo do czasowego zablokowania dostępu do platformy e-learningowej w przypadku zaistnienia jakichkolwiek wątpliwości, że Użytkownik wykorzystuje je niezgodnie z celami istnienia platformy e-learningowej.
10. 20. Użytkownik może w każdej chwili zaprzestać korzystania z usługi i skasować założone konto, wysyłając odpowiednią informację na adres Usługodawcy podany na stronie Kontakt. Opłata za niewykorzystaną część abonamentu nie jest zwracana.
10. 21. Zakup dostępu do kursu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.
10.22. Klient zbiorowy lub indywidualny, który zakupił kurs e-learning ma prawo do złożenia reklamacji w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usług.
10.23.Reklamacja powinna zawierać:
1) imię, nazwisko/ nazwę instytucji, adres e-mail i adres miejsca zamieszkania Klienta;
2) tytuł kursu lub lekcji, której reklamacja dotyczy;
3) opis przedmiotu reklamacji;
4 )okoliczności uzasadniające reklamację.
10.24.Reklamacja powinna zostać przesłana pocztą elektroniczną lub tradycyjną na adres Usługodawcy podany w zakładce kontakt serwisu, w terminie 14 dni od chwili zaistnienia przedmiotu reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od momentu zgłoszenia reklamacji i będzie zawierała rozstrzygnięcie oraz uzasadnienie.
10.24.Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z użycia, niemożliwości użycia lub błędnego działania platformy e-learningowej przez Klienta lub Użytkownika, za wyjątkiem kiedy szkody te wynikają z umyślnego działania Usługodawcy.

Artykuł 11. Przepisy przejściowe i końcowe
11.1 Gajos Fashion Spółka zo.o. zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany Regulaminu bez konieczności uzasadniania przyczyny takiej zmiany.
11.2. Gajos Fashion zobowiązuje się powiadamiać Użytkowników drogą elektroniczną o istotnych zmianach Regulaminu na adres e-mail wskazany w Profilu Użytkownika. Ryzyko wynikające z nieotrzymania powiadomienia z przyczyn niezależnych od Gajo sFashion Spółka zo.o. ponosi Użytkownik.
11.3. W przypadku zmiany Regulaminu, w trakcie pierwszego logowania do momentu zmiany Regulaminu, Użytkownikowi zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem w nowym brzmieniu i kliknięcie formuły "Niniejszym oświadczam, że zapoznałem się z nowym brzmieniem Regulaminu, rozumiem i akceptuję go w całości." co oznacza wyrażenie woli pozostania w stosunku umownym z Gajos Fashion na warunkach określonych w zmienionym Regulaminie.
11.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu Cywilnego.
11.5 Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem
16.05.2012

prawa unia
lewa unia

Serwis www.fashionweare.com wykorzystuje tzw. cookies, czyli pliki tekstowe wysyłane do komputera Użytkownika służące usprawnieniu świadczenia usług. Zakres wykorzystywania plików cookies został opisany w Regulaminie. Aby uniemożliwić zapisywanie cookies na dysku komputera należy zmienić ustawienia przeglądarki. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

x